جمعه, 21 مرداد 1401

حوزه معاونت آموزشي وتحصيلات تكميلي دانشگاه مسئوليت اداره كليه امور آموزشي دانشگاه رابرعهده دارد.همچنين تدوين وپيشنهاد اصول كلي درمورد برنامه هاي آموزشي و تنوع بخشي در بخش آموزش ونظارت برحسن اجراي آن و تدوين آئين نامه هاي مختلف آموزشي با كمك مسئولين ذي ربط و ارزيابي كميت وكيفيت فعاليتهاي آموزشي اعضاء هيآت علمي ودانشجويان واداره كليه كميته ها و شوراهايي كه به موجب آئين نامه ها و ضوابط  مسئوليت آنها به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي محول شده است .از جمله وظابف اين حوزه است .

حاضرين در سايت

ما 37 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم