پنج شنبه, 23 آبان 1398
تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

ارائه مقاله در مجلات معتبر

دکتر سید احسان رضوی مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ، عنوان نمود : بر اساس آخرین بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی که از تاریخ 01/04/1394 لازم اجرا است و مصوبات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، از این پس برای کسب نمره مقاله در پایان نامه های کارشناسی ارشد ، دکتری حرفه ای و رساله های دکتری تخصصی ، تنها مقالاتی که در مجلات با موضوع تخصصی مقاله پذیرش و چاپ می شوند ، قابل قبول خواهد بود. همچنین چاپ و یا پذیرش مقاله در مجلات ISI بدون ضریب تاثیر ((ISI Listed که دامنه وسیعی از علوم را در برمی گیرند و در سایت تامسون Zoological Record هستند به هیچ عنوان شامل دریافت نمره مقاله و تشویق نمی شوند.

دکتر رضوی عنوان نمود : مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ، پذیرش و چاپ مقاله در مجلات انگلیسی زبان غیر ISI وISC  قابل قبول نبوده و به هیچ عنوان شامل نمره نمی باشند.

عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه به دانشجویان توصیه نمود ، حتماً قبل از ارسال مقاله ، به سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سایت دفتر گسترش علم و علم سنجی دانشگاه آزاد اسلامی ، سایت تحصیلات تکمیلی واحد مشهد و سایت معاونت پژوهشی واحد مشهد مراجعه و از معتبر بودن مجله ای که قصد ارسال مقاله برای آن را دارند اطمینان حاصل نمایند ، وی تاکید نمود : دانشجویان حتماً باید قبل از ارسال مقاله به مجلات ، مجله را به تایید مدیر پژوهشی دانشکده رسانده و تایید کتبی مدیر پژوهشی دانشکده و مدیر کل پژوهشی دانشگاه را در تاریخ دفاع به نماینده تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارائه نمایند.