شنبه, 16 اسفند 1399
تحصيلات تكميلى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد
ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

 ليست نشريات كم اعتبار و بي اعتبار دانشگاه آزاد اسلامي منتهي به ارديبهشت95

قابل توجه دانشجويان محترم

ليست مجلات كم اعتبار و بي اعتبار وزارت علوم تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت ، درمان واموزش پزشكي قبلا در سايت اعلام شده است.